Miljö

Miljöpolicy

Miljöpolicyn fastställdes vid styrelsemötet 2012-09-03

Reviderad 2015-01-26


 

Övergripande

Föreningen Lästringebygden ska i sitt miljöarbete utgå från gällande miljölagstiftning och sträva efter en långsiktig hållbar utveckling för att värna om miljön så att kommande generationer kan få tillgång till viktiga naturresurser.


Miljöpolicyn ska ligga till grund för miljöplanen, som i sin tur innefattar vad som ska verkställas under året. En ny miljöplan tas fram varje år av föreningens styrelse och som sedan fastställs på kommande årsmöte. Ett miljöbokslut ska ingå i verksamhetsberättelsen från och med verksamhetsåret 2012.


Föreningen Lästringebygden ska arbeta efter en miljöplan som fastställs av årsmötet.

Ett miljöbokslut ska ingå i verksamhetsberättelsen från och med verksamhetsåret 2012.


Föreningen Lästringebygden ska kontinuerligt se över sitt miljöarbete och sin miljöpolicy.


En miljöansvarig ska utses i styrelsen. Den som är miljöansvarig ska leda arbetet för en bättre miljö i föreningen.


Inköp

Vid köp av varor och tjänster ska miljöaspekter vägas in.


Miljövänliga alternativ skall alltid övervägas.


Källsortering/Återvinning

Alla avfall skall källsorteras: Batterier, Plast, Papper, Komposterbart, m.m.


Allt material/utrusning/byggmaterial osv. återvinns på återvinningsstationen.


Förvaltning

Underhålla all utrustning så gott det går och föredra reparationer utöver att köpa nytt.


Om utrustning måste slängas återvinns detta på återvinningsstation och källsorteras därefter.


Transporter

Samåkning sker i allra största mån.


Föreningens medlemmar och styrelse ska i så lång utsträckning som möjligt utföra ärenden å föreningens vägnar i samband med egna ärenden. På så sätt bidrar vi till att minska utsläpp från bilar.


Energi

Belysning inne som ute ska vara av lågenergityp.


Folkets Hus ska vara så energieffektiv som möjligt.


Varmluftspumpen skall alltid sänkas till 18 grader när ingen är i lokalen. På sommaren ska den vara helt avstängd.


Elementet i köket och de två elementen inne på toaletterna ska enbart vara påslagna under de kalla höst-, vinter- och vårmånaderna. Övrig tid ska elementen vara helt avstängda. Dessa tre element är vektor element som gör att värmen går in i lokalen och inte bara uppåt. De är inställda på en lägre temperatur och slås först på när temperaturen i lokalen sjunker under den.


Serveringsluckan mellan kök och sal ska alltid vara öppen när Folkets hus är tomt. Detta för att temperaturen ska vara så jämn som möjligt i lokalen.


Övrigt

Rengöringsmedel och dylikt skall vara miljömärkt med svanen.


Utskrifter från skrivare ska ske i allra minsta mån, dubbelutskrift ska eftersträvas.


Föreningen ska sträva efter att annonsera via olika kanaler på nätet, exempelvis Facebook, hemsidor m.fl.